فایل تجربيات مدون بهبود انضباط دانش آموزان در ساعت تدریس..

فایل تجربيات مدون بهبود انضباط دانش آموزان در ساعت تدریس..

فایل  تجربيات مدون بهبود انضباط دانش آموزان در ساعت تدریس..

 تجربيات مدون :  چگونه توانستم انضباط دانش آموزان را در ساعت تدریس بهبود بخشم ؟  

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 50

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده..................................................................................................................... 1

مقدمه : توصیف وضعیت و تبیین مسئله ........................................................... 2

شواهد 1................................................................................................................ ..6

مشاهده.................................................................................................................. 11

پیشینه تحقیق.................................................................................................... 13

تجزیه و تحلیل داده ها....................................................................................... 16

ارائه راه حل های پیشنهادی............................................................................ 37

فهرست منابع .................................................................................................... 44

 چکیده

در سال تحصیلی اخیر  كه بطور تمام وقت در آموزشگاه اطهر فاضل آباد مشغول خدمت شدم ، شاهد مسأله ي بي انضباطي بچه ها و مشكلات مدرسه که باعث آزار برخي همکاران مي شد، بودم.

تقريباً هفته اي سه بار و هر هفته يكي از همكاران مي ناليد در حالي كه از شدت عصبانيت گر گرفته بود از كلاسش وارد دفتر مي شد و معمولاً هم از دانش آموزان كلاس سوم انسانی مي ناليدند و آن ها را دانش آموزاني نفهم و بي انضباط مي خوانند كه به همه چيز توّجه دارند مگر درس و تكاليفشان و اينك آن ها هيچ احساس مسئوليتي در قبال وظايف تحصيلي و مدرسه خود ندارند و تنها براي گذراندن وقت به مدرسه مي آيند و هيچ ارزشي براي زحمات معلم هايشان قائل نيستند.

خوشبختانه با راه کارهایی که در این پژوهش هم به آنها پرداخته شده ، توانستم تا حد زیادی این رفتارها را کنترل کنم و مانع تکرار مجدد آنها توسط دانش آموزان گردم.

کلید واژه : بی انضباطی کلاس درس سوم انسانی