فایل تجربیات مدون آموزشی افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس ادبیات فارسی..

فایل تجربیات مدون آموزشی افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس ادبیات فارسی..

فایل  تجربیات مدون آموزشی افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس ادبیات فارسی..

 تجربیات مدون آموزشی  • چگونگی افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس ادبیات فارسی  • چگونه می توانم مهارت انشا نویسی دانش آموزان را افزایش دهم

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 44

 

 

 

 

فهرست مطالب

              چگونگی افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس ادبیات فارسی

چکیده ............................................................................................................. ...2

مقدمه ............................................................................................................... ...3

بیان مساله ........................................................................................................... 5

توصیف وضع موجود ( شواهد 1 )................................................................. 7

تجزیه و تحلیل اطلاعات ................................................................................. 10

انتخاب راه حل های جدید موقتی و اجرای آن ها........................................ 10

توصیف وضع مطلوب ( شواهد 2 )............................................................... 14

گزارش نهایی ونتیجه گیری............................................................................. 17

پیشنهادات......................................................................................................... 18

منابع و مآخذ..................................................................................................... 20

 

              چگونه می توانم مهارت انشا نویسی دانش آموزان را افزایش دهم

مقدمه ............................................................................................................. ...24

توصیف وضع موجود ..................................................................................... 25

گردآوری  شواهد 1......................................................................................... 28

تجزیه و تحلیل داده ها ................................................................................... 29

راهکارهای اجرایی........................................................................................... 30

گردآوری اطلاعات شواهد 2.......................................................................... 33

پیشنهادات........................................................................................................ 35

نتیجه گیری....................................................................................................... 36

یافته های تحقیق.............................................................................................. 37

منابع