فایل تجـربیات مدون آموزشی نقش معلم در کاهش کمرويی دانش آموزان..

فایل تجـربیات مدون آموزشی نقش معلم در کاهش کمرويی دانش آموزان..

فایل  تجـربیات مدون آموزشی نقش معلم در کاهش کمرويی دانش آموزان..

 تجـربیات مدون آموزشی نقش معلم در کاهش کمرويی دانش آموزان

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 42

 

 

 

 

مطالب

چکیده ................................................................................................................. 1

مقدمه ............................................................................................................... ...2

بیان مساله.......................................................................................................... 3

اهداف تحقیق.................................................................................................... 4

ضرورت واهمیت............................................................................................. 4

تعاریف عملیاتی............................................................................................... 6

ادبیات و پیشینه تحقیق.................................................................................... 7

چند پیشنهاد برای کودکان کمرو................................................................ 33

روش تحقیق................................................................................................... 35

تجزیه و تحلیل نتایج..................................................................................... 36

پیشنهادات....................................................................................................... 37

منابع................................................................................................................. 38چکیده

    کودکان سرمايه های ارزشمند و سازنده آينده جامعه هستند . آموزش و پرورش در دوره ی کودکی که زمان شکل گيری شخصيت و ايجاد عادات مختلف و پيشگيری از بروز مشکلات آينده فرد در جامعه را بنا می نهد ، و سپس حرکت مملکت را مشخص می سازد . توجه به مسائل و مشکلات کودکان و نوجوانان باعث پيشرفت و ترقی جامعه می شود ، و غفلت در رفع مشکلات آنان ، خسارات جبران ناپذيری به بار می آورد.

   از اين رو سرمايه گذاری و برنامه ريزی در اين زمينه از حساس ترين و مهمترين وظايف مسئولان جامعه است ، و بايد از اولويت ويژه ای برخوردار باشد.(عبدالله شفيع آبادی-1372-1)

واژگان کلیدی : دانش آموز معلم - کمرویی پیشرفت