فایل تجـربیـات مـدون آموزشـی راهکارهای علاقه مند کـردن دانش آموزان پایه دوم ابتـدایی به درس ریاضـــی..

فایل تجـربیـات مـدون آموزشـی راهکارهای علاقه مند کـردن دانش آموزان پایه دوم ابتـدایی به درس ریاضـــی..

فایل  تجـربیـات مـدون آموزشـی راهکارهای علاقه مند کـردن دانش آموزان پایه دوم ابتـدایی به درس ریاضـــی..

 تجــــــربیـات مـدون آموزشـــــی راهکارهای علاقه مند کــــردن دانش آموزان پایه دوم ابتـدایی به درس ریاضـــی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 38

 

 

 

 

 

چکیده............................................................................................ 5

مقدمه ............................................................................................ 7

توصیف وضع موجود ................................................................ 9

گرد آوری  شواهد 1................................................................... 12

پیشینه تحقیق............................................................................ 16

اهداف تحقیق.............................................................................. 17

تجزیه وتحلیل وتفسیر داده های اولیه.................................... 23

انتخاب واجرای راه حل.............................................................. 24

توصیف وضعیت مطلوب ( شواهد 2 )...................................... 32

نتیجه گیری................................................................................ 34

پیشنهادات.................................................................................. 36

فهرست منابع ............................................................................ 37

 

 چکیده       

اینجانب ……….. ، معلم پایه دوم ابتدایی ، دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم آموزش ابتدایی ، مدت ……… است که در مدارس سطح شهر و روستای شهرستان  علی ….. به شغل شریف آموزگاری مشغول هستم. در سال تحصیلی 92-91 در مدرسه ……. واقع در شهرستان ………….. خدمت کردم .  

با توجه به اهمیت درس ریاضی عدم­ علاقه به آن از سوی دانش آموزان که منجر به ناتوانی یادگیری شده،وهمچنین باعث افت تحصیلی و اتلاف بودجه شده و به سرزنش و تحقیر دانشآموزان، تشکیل خودپنداره ی ضعیف و کاهش عزت نفس آنان انجامیده و سلامت روان­شان را نیز به مخاطره میاندازد ،از این رو، و بر اساس وظیفه­ی خطیر الهی و تعهد شغلی خود و احساس مسئولیتی که در برابر دانشآموزانم دارم، سعی میکنم در صدد رفع این مشکل برایمتصمیم گرفتم ابتدا علل بیعلاقهگی آنان  را نسبت به درس ریاضی ریشه­یابی نموده و سپس به حل آن مبادرت ورزم. انگیزه­ی من به عنوان آموزگار پایه دوم ابتدایی این بود که با استعانت از خداوند متعال و استفاده از نقطه نظرات همکاران، به بررسی موانع ایجاد شده پرداخته و هم­چنین با بهره­مندی از روشهای گوناگون، تجربیات و راه­کارهای ابتکاری، علاوه بر ایجاد و افزایش علاقهمندی آنان به درس ریاضی، مهارتهایی را در رابطه با این درس مهم ایجاد کنم و همچنین روشها و طرحهای مناسبی را جهت علاقهمندی آنان در به کار گیری مفاهیم ریاضی در زندگی روزمره فراهم نمایم

واژگان کلیدی : دانش آموز- پایه دوم ابتدایی ریاضی علاقه