فایل تجربیات مدون آموزشی ادبیات در مورد اعتماد به نفس و خودباوری در کلاس..

فایل تجربیات مدون آموزشی ادبیات در مورد اعتماد به نفس و خودباوری در کلاس..

فایل  تجربیات مدون آموزشی ادبیات در مورد اعتماد به نفس و خودباوری در کلاس..

 تجربیات مدون آموزشی ( ویژه ارتقاء شغلی عالی ) چگونه اعتماد به نفس و خودباوری را در کلاس ادبیات  در دانش آموزم نهادینه کردم ؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 38

 

 

 

 

فهرست مطالب

               

چکیده .......................................................................... 6

مقدمه ........................................................................ ...8

تعاریف واژگان ................................................................. 9

معرفی خود.................................................................... 10

توصیف وضعیت موجود........................................................ 10

بيان اهميت و ضرورت مسئله................................................. 12

گردآوری اطلاعات ( شواهد اول ).......................................... 13

تجزیه و تحلیل داده ها........................................................ 14

انتخاب راه جدید موقتی..................................................... 15

اجرای راه جدید موقتی..................................................... 16

پیشینه تحقیق.................................................................. 18

یافته های علمی............................................................... 20

گردآوری اطلاعات ( شواهد دوم )......................................... 35

نتیجه گیری................................................................... 37

منابع.......................................................................... 38

 

 

  چكيده

در این تحقیق که اینجانب در مورد اعتماد به نفس و خود باوری و مقابله با کمرویی یکی از دانش آموزان کلاس دوم راهنمایی انجام دادم پس ازاینکه این وضعیت را در این دانش اموز مشاهده نمودم به گردآوری اطلاعات از والدین و مدیر و دیگرهمکاران پرداختم و پس از اینکه با یکی از دوستان که مشاور بود تبادل نظر کردم به این مطلب دست یافتم که این دانش آموزبه دلیل اینکه فرزند اول بوده ودر کارها امر ونهی زیادی شده و همچنین از قبول مسئولیت ها تاحدی سر باز زده است این عوامل از جمله مهمترین عوامل کمرویی وی شده است .

در این تحقیق با انجام این اقدامات که به والدین و دیگر همکاران این آموزشگاه اشاره کردم توانستیم تاحدی در کاهش کمرویی این دانش آموز موثر باشیم :

1-   به خانواده او تذکر داده که در کار های منزل و خارج از منزل بیشتر اورا مشارکت دهیم

2-در سر کلاس و همچنین  در منزل به او داشتن شهامت و عزت نفس را تلقین کنیم

3-در مدرسه و خصوصا در ساعت ورزش اورا در بازی و ورزش مشارکت بیشتری دادیم

4- به او در کلاس مسئولیت داده که گروه کلاسی درس حرفه را بگرداند و از وی در کلاس سوال و جواب می کردم

5-در کلاس سایر دانش آموزان به علت ساکتی و کم حرفی وی اورا مورد تمسخر قرار می دادند که با این قبیل از دانش آموزان برخورد کرده و آنها را از انجام این کار باز داشتم .